برچسب گذاری توسط: الشتر|ایشتار|الیشتر| الهه نانای |شهر الشتر|لرستان الشتر|الهه ی ایشتار

۰

الشتر (ایشتار)

+الشتر (ایشتار) در مورد الشتر گفته ها بسیار است و کسانی هم به آن پرداخته اند ،اما آنچه مورد اهمیت است تکیه بر نام «ایشتار» است که در این نوشته در حد توان به آن پرداخته می شود و قضاوت با خوانندگان است. رشید الدن فضل...