برچسب گذاری توسط: اسب |که له کیش|کله کیش|بخت|ناهمار|ده سه یال|چاره|ئاژاله

۰

«که له کیش»

«که له کیش» نیزه داره ل ها نه دُرما، سوتِکو چوی نیش مار لاف زیخاوُم رِمُنیِ، مال ئو ماتولم ، وهار سوز ئو سویلم چوی زخاله ، ئه ترِ وارو دیه نیه باخ ئو بوسونم ئی گل بی ، روی نهات هات ئو دیار به ختِ...