برچسب گذاری توسط: اسب حیوانی نجیب است |الشتر|نیسا| اسب|لکی|فرهنگ لکی|پور داوود|پور شسب |ارجاسب|

۰

اسب حیوانی نجیب است

+اسب حیوانی نجیب است اسب از زمانی که انسان با زندگی آشنا شد همواره دوست وهمراه او بوده است.این موضوع از نقوش دیواره ی غارها وسفالینه های باقی مانده معلوم است.انسان پس از مرگ نیز اسب را همراه خود به گور می برد.در عصر حاضر کسانی...