برچسب: ئیِ فله ک |(برای کودکان غزه|لکی فرهنگ لکی |غزه| کودکان| ده نگ|هاوا| فلسطین|)

۰

ئیِ فله ک (برای کودکان غزه)

ئیِ فله ک (برای کودکان غزه) ده نگ هاواریِ مای ئیِ نوم دوی ئو که ره مِزیِ ئی نوم ئاوارِ توپ ئو تانک ئو باروت ئی ژیر شُیمِ گوشت ئو ترکش ده نگ هاواریِ مای ده س ئیر که تیِ ، پا بریا چیه مه ریِ...