برچسب: «ئیسا / eisa»|لکی |واژه ی لکی| فرهنگ لکی|مهدی زینی| اوستا| پهلوی|

۸

«ئیسا / eisa»

+«ئیسا / eisa» «ئیسا» واژه ای لکی و به معنای سپس و بعدا است .کاربرد این واژه در اشعار شعرای متقدم لک زبان بسیار است برای نمونه به یک مورد اشاره می کنیم. مرحوم ملا حقعلی سیاهپوش در شعری آن را به کار برده است. ئیسا...