برچسب: «ئُرمو»|ترانه ی لکی|آهنگ لکی|فرهنک لکی|لکستان|مهدی زینی|گیس|زلف|

۰

«ئُرمو»

«ئُرمو» گیسکت چِ ئُرمو ، ئُرمو ئُرمو طلا ر نگ دمکت چِ د رمو ،د رمو درمو،طلا رنگ چیمکت چِ قاتل ،قاتل قاتل ، بیِ مروت بِرمکت چِ کمو ، کمو کمو ، طلا رنگ سیلکت چِ خُمار، خمارخمار،مال خراو مالکت جا سرمو،سرمو سرمو ،طلا رنگ...