برچسب گذاری توسط: +ئورم /فرهنگ لکی| واژه ی لکی| ourem / هیرم /herem

۰

+ئورم ///// ourem هیرم herem

+ئورم ///// ourem هیرم herem “ئورم” واژه ایست لکی و بر گرفته از اورنگ که بیشتر همراه عدد هفت می آید (هه فد ئورم) ومنظور هفت اورنگ است که بر گروهی از ستارگان اطلاق می شود.این باور در میان لک زبانان که “خنده ئورم” ندارد از...