برچسب گذاری توسط: ئاو روشداییه|ئاو|آب|باور| لکی |فرهنگ لکی|زلال|آب شب مانده|ئیِ ئاو شو مه ن پیه ریز کِردِن

۰

« ئاو روشداییه »

+« ئاو روشداییه » یکی از باورهای مردمان لک این است که آب و روشنایی (نور)با هم ارتباط دارند.در مورد آب، واته ،باور و نظائر سائره ی فراوانی وجود دارد.در قرآن مجید هم خداوند در مورد آب می فرماید:وجعلنا من الماء کل شی حی.(ما آب را...