برچسب گذاری توسط: «ئاوُاخد»|ژهن | پیا|مویین|لکی|فرهنگ لکی|ئاگر

۰

«ئاوُاخد»

«ئاوُاخد» وت : ژه ن ئو پیا نه داریِ ، نیشدُیین ئه ر که م ئاگِر، سیر نُنِ سه رد ئو شیرازو هواردُیی ، داشدو ئه ری وژوُ ئاواخدُنه ماوُاسد. پیا وِتیِ : ئی خدا چه مُیا ئیسگه مویینمیِ باشدا تا بارمو ئیِ مینگو نه مه...