برچسب: «آوای نی»|نی نامه|مهدی زینفرهنگ لکی|لکستان|الشتر |نی |نیستان|

۰

«آوای نی» من شنیدم نی که می گفت از فغان دوستان از جور یاران الامان بانگ من را پیش از این کس نا شنید روز روشن یا شبی اندر نهان در نیستان سبز بودم لب شکر نوش شیرین در بهاران در خزان چون نسیمی می وزید...