برچسب: «آرزوی جاودانگی» | لکی |فرهنگ لکی| زمسون| تاوسون| پاییز| وهار| انسان| مِ نمیرم| هیزه| یخ بنونه| گل گله زار| بوسون|

۰

«آرزوی جاودانگی»

+«آرزوی جاودانگی» انسانها همیشه میل به جاودانگی داشته اند .جاودانه شدنی که در اینجا مطرح است غیر از آن است که افراد از راههای مختلف مانند :ورزش ،سیاست ، هنر وگاهی ضد مردم جاودانه می شوند.دوستداران جاودانگی مورد نظر ما ،آرزویشان این است که خودشان با...