دسته: واژه لکی

۰

+«مِفلِس» / « mefles»

+«مِفلِس» / « mefles» مُفلِس با ضم اول و کسر سوم در اصل واژه ای عربیست که وارد زبان فارسی گردیده و از زبان فارسی وارد دیگر زبانها و گویشهای ایرانی شده است.در زبان لکی این واژه با کسر اول و سوم ( مِفلِس / mefles...

۰

پیوه نی

+« پیوه نی » « پیوه نی»واژه ای لکی به معنای وصلت کردن و به معنای زن گرفتن برای پسر یا شوهر دادن دختر است. این واژه در دین زردشتی به صورت « پیوکانی » آمده است و بنا بر اصول این دین هرگز گسستنی نبوده...

۰

« تایه /tayah »

« تایه /tayah » «تایه » واژه ای لکی بر گرفته از« دایه» ی فارسی است .قبل از پرداختن به اصل واژه باید به یک رسم در میان لک زبانان اشاره کرد وآن به تایه گرفتن نوزادان است. یکی از رسومی که هم اکنون بی رنگ...

۰

«لات مه س/ lat mas »

+«لات مه س/ lat mas » «لات مه س» واژه ی لکی و به معنالی کسی است که در حالیکه در فقر و فاقه به سر می برد دارای بلند پروازی ولاف و گزاف است. این واژه از دو قسمت «لات» (گدا / نادارا) و «مه...

۰

«دژه / dezhah »

«دژه / dezhah »/س +«دژه» / dezhah /با کسر اول واژه ای لکی و به معنای اپیدمی و شیوع پیدا کردن بیماریست.این نوع اپیدمی بیشتر در مورد شیوع بیماریهای دامی و ماکیان کار برد دارد ، هر چند برخی اوقات بر شیوع بیماریهای انسانی هم دلالت...

۰

+«میژیین / mezhin »

+«میژیین / mezhin » «میژیین» واژه ای لکی و به معنای مکیدن چیزیست به طوریکه آن چیز را میان دولب گرفته و به طرف داخل دهان بمکند.این وازه برای مایعات کاربرد بیشتری دارد و گاهی هم به صورت کنایه بر زبان آورده می شود، به طوریکه...

۴

ته لِ به ره زا

ته لِ به ره زا “ته ل به رزا” واژه ای لکیست که از دوجزء ته ل(شاخه) و “به رزا” (نام گیاهی)ترکیب شده است.مردم در محاورات خود آن را به کار می برند.هنگامی که بخواهند کسی را به زیبایی وجمال وقامتی راست بستایند وتوصیف کنند می...

۱

«ویروشه / viroushah /نوستالوژی»

+«ویروشه / viroushah /نوستالوژی» «ویروشه» واژه ای لکی و به معنای یاد آوری خاطرات گذشته است.این واژه از دو جزء ویر+وشه تشکیل شده است.جزء اول آن ویر به معنای یاد و ذهن است ودر فرهنگهای لفت و اشعار شاعران فارسی گوی و شاعران لک زبان به...

۲

«ویار»

+«ویار» یه کی نیشدیه یه کی داسیه ر بار/ یه کی مه گیریِ هایم ئه ر پا بنار یه کی هم توشیِ ئه ر کوله مه نیِ / موشیِ : تا زویه بو بیم ئه ر ویار (نگارنده) ویار واژه ای لکی ولری به معنای مکانی...

۲

موج مکزیکی

موج مکزیکی “لاف” (laf ) واژه ای لکی است که دارای چند معنی است. ۱٫ زمانی بر سیلاب دلالت می کند وعموما در این معنا همراه واژه ی همکرد ئاوُ می آید (لافاوُ). ۲٫به معنای موج مکزیکی است وآن زمانیست که باد گندمهای بلند وسبز وخوش...