دسته: ادبیات

۱

ژه ن باوه+

ژه ن باوه+ وت :دوبرا بیمون ئو دو خویه ئی دو دا ، دا ئیمه ، مردوی ئما دا ئاون هنی هم سلا دار بی.خویه هر ئی ئاوُ ئاوردن ئج سر کیه نی بی ،منیش ئی ژیر تیم وتوز لاپیچکل ولچک ایر ئاورد نل ژن باوه...

۰

فقر

خانم استارک+فقر مناطق مختلف ما لکها وکردها فقر هیچگاه از میان ما نمی رود گویی با ما خویشاوندی دارد.چیزی را که می خواهم بیان کنم مقایسه ای است بین زندگی مردمان ما در گذشته حدود سالهای ۱۳۰۷ هجری شمسی واکنون یعنی سال ۱۳۹۲ آنچه را اکنون...

۰

ساتراوُ سالیوه

ساتراوُ سالیوه+ ار گوش مله بیمو ائی زمینه ماتی آسمو اِآسمونه ماتی زمی. قیلی اجینمو وامی آیشدوی،بری خورکی آیشدوینی.تقلا مونه مهه رد زویتر بره سیمیِ ایم مله آخر ار اورله مرریِ بی، هم آگرمونه مهردیِ تا حوشگا بویمو هم ئنه مونیِ ما .وه یِ گل دیمو...

۰

کویر

+کویر وقتی رفتی سایه ها را باخود بردی چشمه را در کویرآرزوها به گور سپردی دیگر هیچ رونده ای هوس استراحت ندارد (مهدی زینی) ته نیا داریِ بیم کیه نی وه پام بی / گه ل گه ل نازاران دایم وه سام بی ئیسگه پیر بیمه...

۰

ادبیات تطبیقی (واته)

+ادبیات تطبیقی یا هم‌سنجشی از جنبه های نقد ادبیست که به وجوه اشتراک ادبیات ملل وجوامع مختلف می پردازد.این نوع نقد،شباهت ها وارتباط گونه های مختلف ادبی را باهم تجزیه وتحلیل می کند. این شاخه ابتدا در فرانسه ظهور کرده واز شاخه های دانشگاهی جدیدی است...

۰

دوبیتی

ته نیا دار ته نیا داریکم بی هُمسا که تیِ / پیتاره ی لارم ئیِ وه ر وا که تیِ ویروشه جاران ، سوزونمه سیِ / کشک چی موتم،ئی سرپا که تیِ +بینا هی بینا بینا،چوی داتیِ ئاسو / بوسونت سه ر بی ، کرته هلا...

۰

دوبیتی

ئیرو تیکی ئژینت وه دنیا نمیه م / گیونم وه فدا ت ،سر زمین جه م قلائورتم وه روژ ئو وه شو / خاکت چوی سرمه مسام ئی چیه م خاوُ ناز ده سیِ نیه ژی پارچه سازه وه/کراس پر ئج گل هزار رازه وه ئری...

۰

کبک و آویشن

+کبک و« ئه زبوه» در پس بوی لطیف «ئه زبوه» آرمیده دنیایی زیبایی در خیال ،می نگارد بر برگ برگ «ازبوه»ی تر انسانی پشیمان از به دندان کشیدن کبک را ای کبک خوش خرام ! چه خوش خیالی ما با خنده و هلهله وبی مرام هم...

۰

سالفه لکی و گلستان سعدی

«تطبیق مضامین برخی سالفه و واته های لکی با داستانهای گلستان شیخ اجل» +«حه ق بز گیگ ئه ر ته ک بز شاخ دار نِمه مینیِ» وت : ئی نوم ریه نِ پیایِ ئی قومی له ک ،دو بز بین ،یه کی شاخ دریژیِ داشدی ،یه...

۰

کِش مات

+«کش مات» شو دریژ ئو درده داره ل نیشدنه / لا برونه ، موگه ئاره ل نیشدنه سیا پوشن کائنات ئو بی کشن / دنیا ئی خاو ئو ئساره ل نیشدنه بار دردم تاقه ت ئژ کویل سه نیِ / ئر به نِ جیرم ، پژاره...