دسته: ادبیات

۰

+«خرافه یا باور درست؟ »

+«خرافه یا باور درست؟ » وت : دو نه فه ر بیمو داشدمو ویرو جایی مه چیایم. فره دلواپه س بیمو ،گِ بچیم یا نه چیم ؟.خیر ها نُم ئی مسافره ته یا نه؟ شورمُنیِ کرد وه گه ردِ یه ک ، وتمو: ئه وه لین...

۰

«ساز مخالف»(ادبیات تطبیقی)

«ساز مخالف»(ادبیات تطبیقی) در زبان فارسی که زبان معیار ما ایرانیان است ،کنایه ای هست که می گوید : ساز مخالف زدن یا ساز مخالف کوک کردن وبه معنای این است که بر خلاف جمع و آنچه مورد اقبال همگان و پذیرش عموم است ،عمل کردن.از...

۰

آتشین دُ ر

+«آتشین دُ ر» پا بنه بر روی چشم ای برتر از چشمان من / اندکی کم کن خدا را بی وفا حرمان من نازنینان روح را درمان به طوبی می کنند/سایه ای برما فکن ای روح و هم درمان من وعده دادی کام دل از تو...

۰

ناشاسه

+«ناشاسه»بهار ۹۳ وه خدی گِ یه کمُ دی، ناشاسه ، سیله مهه ردی چاره نویس ، خه رمونِ دویری، کیله مهه ردی به خدم ،مه ژه نی، تال تنیایی ئو خه ریوی شوین ئه ر ده ر مالِ مِنِ ویله مهه ردی زلفِ باخه مِهه ردیه...

۰

گلارا

+«گلارا»بهار ۹۳ می ئیر ئاورد زُنمو،جیه رمو سُزیا ، گلارا / خدا ئو به نه شه که ت بین، بو نیلمه جا ،گلا را سه رمه رینته میه ژیِ ،دلمه رینته مه ته پی / ده ست بشگی ئه ر بِنی ، ده سه دلما ،گلارا...

۰

«هِش»

+«هِش» هه نی هم بی که س ئو دل ریِشم ئیمشو / هه نی هم بی رِیِ ئو بی خیِشم ئیمشو ئه را زجرم یهاتن ئه ج ئیواره / دو گرگِ چیه م چُنوک ئی کِیشم ئیمشو هه نی هم ئاگِرِت دا تالیِ نه رگِس /...

۰

دوبیتی

چند دوبیتی «سال نو» روژ ئو سال ئو مونگ دیری نوئه ماوُ / هاوا سرد و یه خ حالیِ خوئه ماوُ ا یشالله تونیش به خدت پیروز بو / ئیدت بمارک ئوهر روژ نوروز بو «ئید هاتیه» شه روه ت فروش گِل ته ر چِیمم خه...

۰

دیار ئی قیومه ت

«دیار ئی قیومه ت» خه ریو ئاشنا ! ئه ج کُمی آسو دیاره میِ تا بامه پیشوازت سراوِ همیشه خُلخُله ! ئه ر کُمی فه سله مه جوشی تا کیه نی کوراوه چیه مم سیراوُ زلال و پاکیت بو تیه مِ وهاره ل ! چِکِرِ ئشق...

۰

پیوه نی

+« پیوه نی » « پیوه نی»واژه ای لکی به معنای وصلت کردن و به معنای زن گرفتن برای پسر یا شوهر دادن دختر است. این واژه در دین زردشتی به صورت « پیوکانی » آمده است و بنا بر اصول این دین هرگز گسستنی نبوده...

۰

دوبیتی از رضا حسنوند (شوریده ی لرستانی)

دو دوبیتی نوئتم سر ننه سرژار بدبخت ///////// ا دس تو ناخوشم گن جور و سر و سرسخت ا تاو شیرین قصه کردن تو آخر /////// مرض قن گرتمی کتمر سر تخت ————————————————————————————– چنی ار در آبادیتو بنیشم ////////// چنی بنمی گرو عشق تو ریشم اخه...