دسته: غزل لکی

۰

«پاییز»

مفاعیلن/مفاعیلن/مفاعیل «پاییز» هر ئه ج روژِ ئه زه ل خه م واره پاییز / خُئا پاشِ دلِ زیه م داره پاییز وتم بارکوله به سدی چیِ گِ دیه ر نای / ئه ما زویتریهات ئی دواره پاییز ئیواره ل، دِل ته نگی مایه سراخت / ئه...

۰

«گرین»+ ۱۰/۲/۸۹

«گرین»+ ۱۰/۲/۸۹ وه چیه م نموینی کوی ئیِ طور گه رین / سوز ئو سراوه ئو بِهِشدِ به رین گل گله زاره، سر تا پای کویه ل / گیا چوی مخمل،پوشیه سیِ زه مین کچلاخ هویچ نیریِ تموم ایلاخه / هر اج میش پرور،تا کویل هرسین...

۰

«تِره چکه»

«تِره چکه» تنیا مه نِمه ،مال ئی سه ر په ر که تیه وژم / سایری نیه، ئی وه ر هویه ر که تیه وژم ماواری ئه رینم گلیچ گلیچ نه رمه په میِ/ پیر ئو بی کلاشم،ئیِ نُمِ ویه ر که تیه وژم دویرم ئه...

۰

ناشاسه

+«ناشاسه»بهار ۹۳ وه خدی گِ یه کمُ دی، ناشاسه ، سیله مهه ردی چاره نویس ، خه رمونِ دویری، کیله مهه ردی به خدم ،مه ژه نی، تال تنیایی ئو خه ریوی شوین ئه ر ده ر مالِ مِنِ ویله مهه ردی زلفِ باخه مِهه ردیه...

۰

گلارا

+«گلارا»بهار ۹۳ می ئیر ئاورد زُنمو،جیه رمو سُزیا ، گلارا / خدا ئو به نه شه که ت بین، بو نیلمه جا ،گلا را سه رمه رینته میه ژیِ ،دلمه رینته مه ته پی / ده ست بشگی ئه ر بِنی ، ده سه دلما ،گلارا...

۰

«هِش»

+«هِش» هه نی هم بی که س ئو دل ریِشم ئیمشو / هه نی هم بی رِیِ ئو بی خیِشم ئیمشو ئه را زجرم یهاتن ئه ج ئیواره / دو گرگِ چیه م چُنوک ئی کِیشم ئیمشو هه نی هم ئاگِرِت دا تالیِ نه رگِس /...

۰

آرش کمانگیر

ضاحسنوند ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ در ۱۳:۵۷ (ویرایش) آرش کمانگیر شوریده لرستانی ای چشم تو آرش کمانگیر صدبارزده بجان ما تیر برآتشت ارچو آب جوشیم حاشاکه شویم زا رو دلگیر من گم شده ام به وادی عشق آماج سهام زهرگینم نه راه فرار از بر و زیر کل ارتک...

۰

ردپای عشقست

ردپای عشقست مارد پای عشق را هرجاست پیدا می کنیم درحضرتش چون ذره ها خود را هویدا می کنیم داروی جان ماست عشق ورد زبان ماست عشق مارازهای بسته را باعشق معنا می کنیم هرجارسد از عشق بو پرمی شود عالم زهو از چرخ پایین آید...

۰

ریگی پریشان می کند اندیشه مرداب را

ریگی پریشان می کند اندیشه مرداب را رضا حسنوند « شوریده لرستانی» ازپرده پا بیرون منه خجلت مده مهتاب را برهم مزن ای نازنین تصویر صاف آب را گفتم بخوابم تادمی زاندیشه ات فارغ شوم لیکن تو بر هم میزنی نیلوفران خواب را کمتر به وصلم...