دسته: دوبیتی

۰

دوبیتی

ته نیا دار ته نیا داریکم بی هُمسا که تیِ / پیتاره ی لارم ئیِ وه ر وا که تیِ ویروشه جاران ، سوزونمه سیِ / کشک چی موتم،ئی سرپا که تیِ +بینا هی بینا بینا،چوی داتیِ ئاسو / بوسونت سه ر بی ، کرته هلا...