دسته: دوبیتی

۰

دوبیتی

نقاشی شیوه ت ئی به نِ گیونا مه کیشم / توُ د ارِم، وه وه ر ژُنا مه کیشم هیِ ره شه مِهی تا ده س بکیشم / ده سم بِشگِنی وه پا مه کیشم …………………………………………………………….. خُلی خاوُ چیه حُشگِ چیه م،داخت ئایشدیِ ئاوُ / ئسرِم...

۰

دوبیتی

ته نیا دار ته نیا داریکم بی هُمسا که تیِ / پیتاره ی لارم ئیِ وه ر وا که تیِ ویروشه جاران ، سوزونمه سیِ / کشک چی موتم،ئی سرپا که تیِ +بینا هی بینا بینا،چوی داتیِ ئاسو / بوسونت سه ر بی ، کرته هلا...