دسته: دوبیتی

۰

«دوبیتی لکی»

«دوبیتی لکی» ئرینت هر شوم زوما چرونه اما ئیمشو ئه ساره ل زیر زرونه وه گرد یک خوشه یلدا بنیشیم تموم لکسو بنی برونه ……………………. «گُلوه نی لکی» مادِ بالا برز مِل وه ن سیم و دُر/ گُلوه نی وه سه ر لک په لِک دُر...

۰

سر وه ن

ئساره اوج نشینی تو هویره تاو وسروه نتا رنگینی تو هویره تاو نشونیت چوی بپرسم م گلاره لکیکی و شیرینی تو هویره تاو #مهدی_زینی @qhazalemastaneh

۰

«پرس»

«پرس» سُزُنت جرگِ مِ چوی ئاگریِ تو / نمیلی سوز ئو هشگم پاگری تو ئه جیِ طوره گِ وا داره مه شینیِ / مزانم ماینه پرسم ئاخری تو (مهدی زینی)

۰

«چه موشی»

«چه موشی» ئه را زامه ل گِ کُلیانا چه موشی؟ / ئه را جه رگه ل گِ بریانا چه موشی؟ اگر هر رو بنیشی موگه باری / ئه را زخمه ل بی تاشا چه موشی؟ (مهدی زینی)

۰

دوبیتی لکی

دوبیتی لکی «ته نیا حُسیِ» مال دل جا که س نیه ،ته نیا حُسیِ / ئه سر خه م جاری بیه ،ئه ر یا حُسیِ ئاگر ئه ج گیونم چیه، کورا نماوُ / مه ر بسامیه ر تربت مولا حُسیِ (مهدی زینی)

۰

دوبیتی

دوبیتی «مونگ ئو هویه ر» یِ روژ ئو یِ شو بی مونگ ئو بی هویه ر / ته نیا وه سونگه تُنا مامیِ ده ر ئیِ فه رشه رویت ، دُنیا روشن بی / ئی گرمی ده ست ،تو دامیه سیِ سه ر +بلاچه کزیِ ده...

۰

دوبیتی

نقاشی شیوه ت ئی به نِ گیونا مه کیشم / توُ د ارِم، وه وه ر ژُنا مه کیشم هیِ ره شه مِهی تا ده س بکیشم / ده سم بِشگِنی وه پا مه کیشم …………………………………………………………….. خُلی خاوُ چیه حُشگِ چیه م،داخت ئایشدیِ ئاوُ / ئسرِم...