نویسنده: مهدی زینی

۰

موگه برای زنان

چند شعر لکی در رثای زنان گه رده ن چوی مینا سایه سفید کار/مه ر میل یه خ به سده آویزه مه خار بیلا کوشه لت نال ایر گیریا بو/وه باوان مه چی جا پات دیار بو بپوش ئو باوران ،خوت بارینو فه ر/کُل تافته ئو...

۳

+تاریخ مویه(موگه) در ایران

+تاریخ مویه(موگه) در ایران اگر مرگ دادست بیداد چیست / ز داد این همه بانگ و فریاد چیست در باره ی مرگ سخن ها بسیار است.بعضی آن را آغازندگی می دانند،بعضی آن راادامه زندگی این جهانی می دانند وبرخی هم از آن می ترسند.فردوسی شاعر بزرگ...

۰

«پاچک سیِ»

«پاچک سیِ» چه ن شه مه بی هاتینه دی؟ نهات بیه نُم نِیِت وه کُمین تیخِ ناتاون نافه ت بریا ئه ر وه رِ هویه رِ جور ئو جه فا سُزیاینه که لیمه پاچک سیِ بیه سه هُمزات پاچک سیِ ! تو مه جلیم ئو بی...

۱

ژه ن باوه+

ژه ن باوه+ وت :دوبرا بیمون ئو دو خویه ئی دو دا ، دا ئیمه ، مردوی ئما دا ئاون هنی هم سلا دار بی.خویه هر ئی ئاوُ ئاوردن ئج سر کیه نی بی ،منیش ئی ژیر تیم وتوز لاپیچکل ولچک ایر ئاورد نل ژن باوه...

۰

فقر

خانم استارک+فقر مناطق مختلف ما لکها وکردها فقر هیچگاه از میان ما نمی رود گویی با ما خویشاوندی دارد.چیزی را که می خواهم بیان کنم مقایسه ای است بین زندگی مردمان ما در گذشته حدود سالهای ۱۳۰۷ هجری شمسی واکنون یعنی سال ۱۳۹۲ آنچه را اکنون...

۰

ساتراوُ سالیوه

ساتراوُ سالیوه+ ار گوش مله بیمو ائی زمینه ماتی آسمو اِآسمونه ماتی زمی. قیلی اجینمو وامی آیشدوی،بری خورکی آیشدوینی.تقلا مونه مهه رد زویتر بره سیمیِ ایم مله آخر ار اورله مرریِ بی، هم آگرمونه مهردیِ تا حوشگا بویمو هم ئنه مونیِ ما .وه یِ گل دیمو...

۰

کویر

+کویر وقتی رفتی سایه ها را باخود بردی چشمه را در کویرآرزوها به گور سپردی دیگر هیچ رونده ای هوس استراحت ندارد (مهدی زینی) ته نیا داریِ بیم کیه نی وه پام بی / گه ل گه ل نازاران دایم وه سام بی ئیسگه پیر بیمه...

۰

ادبیات تطبیقی (واته)

+ادبیات تطبیقی یا هم‌سنجشی از جنبه های نقد ادبیست که به وجوه اشتراک ادبیات ملل وجوامع مختلف می پردازد.این نوع نقد،شباهت ها وارتباط گونه های مختلف ادبی را باهم تجزیه وتحلیل می کند. این شاخه ابتدا در فرانسه ظهور کرده واز شاخه های دانشگاهی جدیدی است...

۰

دوبیتی

ته نیا دار ته نیا داریکم بی هُمسا که تیِ / پیتاره ی لارم ئیِ وه ر وا که تیِ ویروشه جاران ، سوزونمه سیِ / کشک چی موتم،ئی سرپا که تیِ +بینا هی بینا بینا،چوی داتیِ ئاسو / بوسونت سه ر بی ، کرته هلا...

۰

دوبیتی

ئیرو تیکی ئژینت وه دنیا نمیه م / گیونم وه فدا ت ،سر زمین جه م قلائورتم وه روژ ئو وه شو / خاکت چوی سرمه مسام ئی چیه م خاوُ ناز ده سیِ نیه ژی پارچه سازه وه/کراس پر ئج گل هزار رازه وه ئری...