نویسنده: مهدی زینی

۱

بازیهای محلی

بازی وسرگرمی ها در زبان لکی بازی مرادف باورزش امروزی است وهرنوع ورزشی را گذشته از اسم خاص با اسم عام بازی نام می برند.بازیهای محلی به خاطر جنبه ی پرورش جسم وروح وایجاد شور ونشاط وپر کردن اوقات فراغت درمیان مردم طرفداران بسیاری داشته است...

۰

+ئورم ///// ourem هیرم herem

+ئورم ///// ourem هیرم herem “ئورم” واژه ایست لکی و بر گرفته از اورنگ که بیشتر همراه عدد هفت می آید (هه فد ئورم) ومنظور هفت اورنگ است که بر گروهی از ستارگان اطلاق می شود.این باور در میان لک زبانان که “خنده ئورم” ندارد از...

۲

زاوارحسینم

فرستاده شده در ۱۳۹۳/۰۹/۱۸ در ۱۲:۴۵ خدمت دوست فرزانه ام جناب آقای زینی سلام برای دست خالی نبودنم و به پاس زحماتت برای فرهنگ این منطقه یک غزل لکی برای اربعین حسینی تقدیم می کنم زاوارحسینم فره ساله گه زاوار حسینم شکت بی کس منت بار...

۰

.ضافسونی (زافسونی) (جشن تولد نوزاد )

.ضافسونی (زافسونی) (جشن تولد نوزاد ):گوسفندی با رنگ ورشمه بر سر آخور بسته شده است وهمه منتظر کسی هستند که از راه می رسد،او کسی است که سالها در انتظارش بوده اند ومی خواهند برادری برای دخترانشان به این دنیا بیاید.یک نفر از خانواده دنبال زن...

۰

«که له کیش»

«که له کیش» نیزه داره ل ها نه دُرما، سوتِکو چوی نیش مار لاف زیخاوُم رِمُنیِ، مال ئو ماتولم ، وهار سوز ئو سویلم چوی زخاله ، ئه ترِ وارو دیه نیه باخ ئو بوسونم ئی گل بی ، روی نهات هات ئو دیار به ختِ...

۰

+«ههیِ هاوُ »

+«ههیِ هاوُ » هِهیِ هاوُ،ههیِ هاوُ هیِ دوره ، دوره ، دوره نُک تِر بلا یه زُره سه رم هات ئی گیژ ، وه پا په تی ، «گاهوله» مِهه م دِرِک ، رِیه درک نِمیِ ده سه لم گوانه چو ذرات «ئاوه زولک» کلِکه لم...

۰

«ئاوُاخد»

«ئاوُاخد» وت : ژه ن ئو پیا نه داریِ ، نیشدُیین ئه ر که م ئاگِر، سیر نُنِ سه رد ئو شیرازو هواردُیی ، داشدو ئه ری وژوُ ئاواخدُنه ماوُاسد. پیا وِتیِ : ئی خدا چه مُیا ئیسگه مویینمیِ باشدا تا بارمو ئیِ مینگو نه مه...

۲

« زخال فروش»

+۱/۷/۹۳« زخال فروش» دویه شو سِرا بِررُنِ مِن ئو دل بی طاقه تِم سه ر ریژِ خویناوه چیه مم هزار شه فه ق ئاگرینه دنیام گوا مِتِ ل خُینه خیالم سُیرِ سُیره چوی ئِشق یِ ره نگِ یِ ره نگ «دوسِ دِرو زِن ، ده م...