نویسنده: مهدی زینی

۰

+«ههیِ هاوُ »

+«ههیِ هاوُ » هِهیِ هاوُ،ههیِ هاوُ هیِ دوره ، دوره ، دوره نُک تِر بلا یه زُره سه رم هات ئی گیژ ، وه پا په تی ، «گاهوله» مِهه م دِرِک ، رِیه درک نِمیِ ده سه لم گوانه چو ذرات «ئاوه زولک» کلِکه لم...

۰

«ئاوُاخد»

«ئاوُاخد» وت : ژه ن ئو پیا نه داریِ ، نیشدُیین ئه ر که م ئاگِر، سیر نُنِ سه رد ئو شیرازو هواردُیی ، داشدو ئه ری وژوُ ئاواخدُنه ماوُاسد. پیا وِتیِ : ئی خدا چه مُیا ئیسگه مویینمیِ باشدا تا بارمو ئیِ مینگو نه مه...

۰

«صبحدم مایِ ئی دیار»

+«صبحدم مایِ ئی دیار» وه خده هویه ر بای ئی دیار ئی خودشیرینِ پاچا وه ش نوم ئو نیشون مه ردم قه لبا نهه بی رونه قه ، میدُنِ مئرکه ت سجل ماد ئو کاسی ئو لک هان ئیِ ژیر ئاوار چوی دُر هان ئی که...

۲

« زخال فروش»

+۱/۷/۹۳« زخال فروش» دویه شو سِرا بِررُنِ مِن ئو دل بی طاقه تِم سه ر ریژِ خویناوه چیه مم هزار شه فه ق ئاگرینه دنیام گوا مِتِ ل خُینه خیالم سُیرِ سُیره چوی ئِشق یِ ره نگِ یِ ره نگ «دوسِ دِرو زِن ، ده م...

۴

شاهنامه ی لکی

کتاب شاهنامه ی لکی به اهتمام استاد ارجمند آقای حمید ایزدپناه محقق و پژوهشگر لر زبان ،کتابی است که بنا بر مقدمه ی آن سراینده و تاریخ سرایش این کتاب در پرده ی ابهام است.اما با توجه به نوع کاغذ و نگارش آن بنا بر نظر...

۰

+پِیمونن / pemonen

+پِیمونن / pemonen ” پیمونن ” واژه ای لکی و به معنای تعیین مقداری از اجناس مانند : گندم و جو و دیگر غلات و حبوبات است.برای این کار از ظروفی مانند ” نیم منون ” و “کیله” که عموما معادل سه کیلو گرم است ،...

۰

غذاها / سخدو

غذاها غذاها یکی از مباحث فولکلوریک همه ی فرهنگهاست زیرا این مورد (غذاهای سنتی اقوام) در طول ازمنه ی مختلف توسط مردمان بر جا مانده واز آن استفاده نموده اند ،بدون آنکه در جایی ثبت شود و یا از کتابهای آشپزی و افراد طباخ در ماندگاری...

۰

فرهنگ لکی

+هان ئه ر کو برالهه نه ژدی سوارم / ئه را بی که سیم میا بونگ ئیر بارم در عصری که تمدن وزندگی ماشینی فرهنگ عامه را در انزوا قرار داده واز آن جز نامی باقی نمانده است، وحدت ملی و احساس ملیت هم در خطر...

۰

« له کی بارمه

+« له کی بارمه »۹/۷/۹۳ «ئی قه صر هاتمه لیمو بارمه / وه که س نمیه میِ ئه را یارمه» ئیِ لکسونه مام ، بارکوله م سه نگینه قانون کریم خانی ئو ئشق بابا طاهرم ها بیِ ره نگینی لطفعلی خان سه ربرزی باستان وآریاییم ها...