ساتراوُ سالیوه

ساتراوُ سالیوه+
ار گوش مله بیمو ائی زمینه ماتی آسمو اِآسمونه ماتی زمی. قیلی اجینمو وامی آیشدوی،بری خورکی آیشدوینی.تقلا مونه مهه رد زویتر بره سیمیِ ایم مله آخر ار اورله مرریِ بی، هم آگرمونه مهردیِ تا حوشگا بویمو هم ئنه مونیِ ما .وه یِ گل دیمو ساتراوِ سا لیویِ اج ایِ کویه لیژرا بی گرزیِ وه دسا بیتی مه ر رستم به نئیر بهاتاتیِ . ایِ جا نه رسی، نه هه نو بیس پنج یه کی یِ گرز مالکونیه کول ایمه ارا.ایمه وتمو حه تمه ن کار گه نمونیِ کردیه .یه کی اج رفیقه ل کوی جنگ خو بیتیِ، دس بردی زمیُ نوردی ساتراو وسلتُن سرا هاتیِ زه می. چیمیِ بلنگ سر دیمو مخه نیا. وتیِ خیالم کردئاویل شیری نو.
سالیوه= سایه گفته اند نام دیوی است.جن را نیز سایه گویند.وسبب این نام آن است که هر کس دیوانه می شدمی گفتند جن بر او سایه افکنده است.یعنی براوتصرفی کرده است.واورا سایه زده سایه دار می نامیدند.(به نقل از نیرنگستان هدایت،وآن هم به نقل از فرهنگ جهان آرا)درزبان لکی به اینگونه افراد سالیوه می گوییند.
(مهدی زینی)

مهدی زینی

من مهدی زینی ا صلانی متولد 1337-الشتر ،کارشناس زبان و ادبیات فارسی ،دبیر باز نشسته ی آموزش و پروش ،نویسنده ی پنج کتاب 1.رد پای پیشینیان «فرهنگ عامه ی لکی» 2. کتاب چپرا شرح و بیان توصیفی برخی واژه های لکی 3.کتاب سالفه یا مینی مالیست لکی 4. مجموعه ی شعر لکی به نام کژاوه هویر 5. مجموعه ی شعر فارسی به نام ورینجه که هر پنج به چاپ رسیده اند.هم اکنون در مورد معرفی زبان و فرهنگ لکی فعالیت می کنم.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 46 = 51