جور فله که میا بکیشم+

جور فله که میا بکیشم+
خوشال ئو سه ر حال گه چیمونه سیِ ده بیرستان ،روژ ئه وه ل ده بیر ریازی هات ئیِ سه ر کلاس.وه تیِ به چه ها اتحاد نوع اول:مربع جمله ی اول به اضافه ی مربع جمله ی دوم به اضافه ی دو برابراول در دوم،ئو قیلیِ هویله ک پیچک ئر قیِ ته خته سیا کیشیتیِ،فهمیدید بچه ها؟ایمیش وتمو بهههه لههه.ئسله ن نه زناسدمو چه وتیِ.روژِ دومایین هات ئیِ سه ر کلاس ،چو ئلیوالی وه ده سا بیتی ،سیلی کردی ،وتیِ کوچولو بیا پا تخته، ئاخر ایمه چه ن، نه فه ر بیمو چوین دهاتی بیمو ئو گُجه ر ئی نوم کلاس دتیه ل بیمو.چیه مت روژ به د نوینیِ،گوا میسدم ئرا پا دار ئدام بچم.دو خه ت گه کردویمیِ به ر ئر پا ته خته نویسونم.x+y-3x+17y=x…… وتی :بگو ببینم ایکس از کجا آمد؟مِ خو نم زناسدم، وتم:آغا ئج ئی کویه لیژئرا بی.هر یه مه وت. بیه خه نه ئو وارون چو ئلیوالی ئر نوم سه رم بی.

مهدی زینی

من مهدی زینی ا صلانی متولد 1337-الشتر ،کارشناس زبان و ادبیات فارسی ،دبیر باز نشسته ی آموزش و پروش ،نویسنده ی پنج کتاب 1.رد پای پیشینیان «فرهنگ عامه ی لکی» 2. کتاب چپرا شرح و بیان توصیفی برخی واژه های لکی 3.کتاب سالفه یا مینی مالیست لکی 4. مجموعه ی شعر لکی به نام کژاوه هویر 5. مجموعه ی شعر فارسی به نام ورینجه که هر پنج به چاپ رسیده اند.هم اکنون در مورد معرفی زبان و فرهنگ لکی فعالیت می کنم.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 + 1 =